•  

  FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
  KİŞİSEL VERİLERİN PAZARLAMA FAALİYETLERİ KAPSAMINDA İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
  (“Aydınlatma Metni”)

   

  Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi (“Ford Otosan” veya “Şirket”) kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte olup; işbu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğini ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

  Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimiz, Ford Otosan, tarafından sizlere sunulan pazarlama faaliyetleri kapsamında kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği ve aktarıldığına ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.

  a)    Şirketimiz hangi kişisel verilerinizi, hangi amaçlarla işlemektedir?

  Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerine dayalı olarak elde edilen kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri bilgileriniz ve müşteri işlem bilgileriniz (“kişisel verileriniz”) aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

  •    Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  •    Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
  •    Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
  •    Ford LifeCard süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  •    Ürün ve hizmetlerin beğenilerime, kullanım alışkanlıklarıma ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilmesi,
  •    Etkinlik yönetimi,
  •    Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası ve
  •    Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.  

  Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/Ford-Otosan-KVK-Islenmesi-Politikasi.pdf internet adresinde kamuoyu ile paylaşılmış olan Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

  b)    Şirketimiz kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktarabilecektir? 

  Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz, yukarıda yer alan Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; Ford Otomotiv Sanayi A.Ş’nin iş ortakları, iştirakleri, hissedarları, tedarikçileri (global sosyal medya şirketleri, arama motorları, reklam şirketleri, araştırma şirketleri IPSOS MORI UK Ltd, MaritzCX Limited, LDB Mica Research GmbH de dahil olmak üzere), hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında aktarılabilmekte ve yurtdışında bulunan bulut sistemlerinde depolanmaktadır. 

  c)    Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi yöntemler ve hangi hukuki sebeplerle elde etmektedir? 

  Kişisel verileriniz bilgilerinizi güncelleyin formu, test sürüş formu, bilgi alın formu, servis randevusu formu, iletişim formu ve benzeri formlar aracılığıyla internet siteleri ile mikrositelerde, dijital ortamlar (CRM Sistemi vb.) aracılığıyla bayilerde ve Şirketimizin düzenlediği veya katıldığı etkinliklerde Kanun’un 5’inci maddesine dayalı olarak elde edilmektedir. Yukarıdaki yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 maddesi’nde belirtildiği üzere açık rıza vermeniz halinde ve 5/2(e) maddesinde “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, hukuki sebepleriyle işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar doğrultusunda elde edilerek işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
   
  d)     Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

  Kanun’un 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri;   
  •    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  •    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  •    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  •    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  •    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •    Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  •    Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
   
   
  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.fordotosan.com.tr/tr/iletisim/kisisel-veri-basvuru-formu internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVK Başvuru Formu aracılığıyla Ford Otosan’a bildirebilirsiniz. 
  Ford Otosan, talebin niteliğine göre kişisel veri sahiplerinin taleplerini en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Ford Otosan tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret ilgili mevzuat uyarınca alınabilecektir.

Önemli Bilgi

 

 • Web sitesinde kullanılan görseller ile ülkede satılan araçlar ve araçların donanım özellikleri farklılıklar gösterebilir.

 • Satılan araçlardaki mevcut donanım hakkında en güncel bilgi Ford bayilerinden alınabilir.

 • Web sitesi kullanım şartları ile ilgili detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

 

Tarayıcınız desteklenmiyor

Farklı bir tarayıcı indirmek için aşağıdaki görsellerden birine tıklayınız.