FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
HIZLI KREDİ BAŞVURU SÜRECİ KVKK AYDINLATMA METNİ
(“Aydınlatma Metni”)

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi (“Ford Otosan” veya “Şirket”) kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte olup; işbu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğini ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Hızlı Kredi Başvuru süreci kapsamında kişisel verilerinizin veri sorumlusu Ford Otosan tarafından hangi amaçlarla işlendiği ve aktarıldığına ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.

 1. Şirketimiz hangi kişisel verilerinizi, hangi amaçlarla işlemektedir?

Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerine dayalı olarak elde edilen kişisel verileriniz (“Kişisel Verileriniz”) aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

Hızlı Kredi başvuru sürecinin yürütülmesi
Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, araç bilgileriniz, finansal bilgileriniz (gelir bilginiz), işlem güvenliği bilgileriniz ve çağrı merkezi ses kayıtlarınız, Hızlı Kredi başvuru sürecinin yürütülmesi kapsamında, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Hızlı Kredi başvurunuza ilişkin olarak finans partnerimiz ile aramızda sözleşme ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi,

 • Hızlı Kredi başvurunuza ilişkin gerekli analizlerin ve raporlamaların yapılması,

 • Ürün ve hizmetlerin doğru kişiye verildiğinin kontrolünün sağlanması.


Bayiler ve yetkili servislerle ticari ilişkilerin yürütülmesi
Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, araç bilgileriniz, finansal bilgileriniz (gelir bilginiz) ve çağrı merkezi ses kayıtlarınız, bayiler ve yetkili servislerle ticari ilişkilerin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Bayiler ve yetkili servislere sistem ve teknik altyapıların sağlanması, bu sistem ve teknik altyapıların işletilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 • Bayi ve yetkili servislerimizin çalışanlarının performanslarının değerlendirilmesi ve Ford Otosan tarafından bayilere ve yetkili servislere verilecek teşvik prim oranlarını tespit edilmesi,

 • Bayilerimiz ve yetkili servislerimizin faaliyetlerinin sözleşme ilişkimiz kapsamında denetlenmesi, denetim bulgularının değerlendirilmesi ve raporlanması.


Ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesine ilişkin faaliyetler
Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, araç bilgileriniz, finansal bilgileriniz (gelir bilginiz) ve çağrı merkezi ses kayıtlarınız, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesine ilişkin faaliyetler kapsamında, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Çalışanlarımızın, bayi ve yetkili servislerimizin ve iş ortaklarımızın performanslarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,

 • Ürün ve hizmet geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve bu faaliyetler kapsamında; ürün ve hizmetlerimize yönelik kalite, etkinlik, analiz ve iyileştirme çalışmalarının yapılması ve raporlanması,

 • Müşteri ilişkilerinin planlanması ve müşteri ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi.


Yönetim, talep, şikayet ve mevzuata uyum faaliyetleri
Yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen hizmetlerin sağlanmasına yönelik yönetim, talep, şikayet ve mevzuata uyum faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Ford Otosan’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, risk analiz çalışmaları ile iç denetimlerin yürütülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması,

 • Her türlü talep, şikayet, soru ve görüşlerinizin karşılanması, değerlendirilmesi,  raporlanması ve bu doğrultuda gerekli aksiyonların Şirketimiz tarafından alınması, bu doğrultuda tarafınızla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Yukarıda belirtilen faaliyetlere ilişkin toplanan kişisel verilerin bu süreçlerin icrası kapsamında saklama faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Yukarıda belirtilen faaliyetler kapsamında toplanan kişisel verilerin saklandığı ortamlarda bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 • Yukarıda belirtilen tüm faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi,

 • Hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması.


Kişisel verilerinizin ayrıca Ford Otosan tarafından sunulan www.ford.com.tr/ford-deneyimi/kvk-aydinlatma-metni  linkinde yer verilen pazarlama faaliyetleri aydınlatma metni kapsamında pazarlama açık rıza / ETK onayı vermeniz halinde, Ford Otosan’ın finans partnerleri ile işbirliği içinde bulunduğu kredi süreçlerine yönelik kampanya ve pazarlama faaliyetleri kapsamında işlenebilmektedir. 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.fordotosan.com.tr internet adresinde kamuoyu ile paylaşılmış olan Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 1. Şirketimiz kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktarabilecektir? 

İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, araç bilgileriniz ve finansal bilgileriniz (gelir bilginiz), Hızlı Kredi süreci kapsamında iş ortaklarımız ile ilişkilerin yürütülmesi amacıyla ilgili finans partnerimize aktarılmaktadır.

 

 • Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, araç bilgileriniz ve finansal bilgileriniz (gelir bilginiz), bayiler ve yetkili servislerle ticari ilişkilerin yürütülmesi ve talep ve şikayetlerin yönetimi amacıyla bayilerimize ve yetkili servislerime aktarılmaktadır.

 

 • Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, araç bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz ve finansal bilgileriniz (gelir bilginiz), talep ve şikayetlerinizin yönetimi ve bu kapsamda tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla çağrı merkezi hizmeti sunan tedarikçi firmalara aktarılmaktadır.

 

 • Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, araç bilgileriniz ve finansal bilgileriniz (gelir bilginiz) ile çağrı merkezi ses kayıtlarınız, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla analiz, ürün ve hizmet tasarımı ve geliştirme alanlarında faaliyet gösteren tedarikçi firmalara aktarılmaktadır.

 

 • Yukarıda belirtilen tüm kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen faaliyetlere yönelik saklama faaliyetlerinin yürütülmesi ve teknik altyapı hizmeti alınması amacıyla bu alanlarda faaliyet gösteren ve yurtdışında bulunan bulut tabanlı Microsoft Ireland Operations Limited’e aktarılmakta ve Microsoft Ireland Operations Limited bünyesinde saklanmaktadır.

 

 • Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla ilgili bakanlıklar, mahkemeler, icra daireleri dahil hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 

 1. Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi yöntemler ve hangi hukuki sebeplerle elde etmektedir?

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, (i) Şirketimiz internet sitesi üzerinden Hızlı Kredi Başvuru Süreci Başvuru Formu doldurulmasıyla, (ii) Şirketimiz ile gerçekleştirdiğiniz telefon ve çağrı merkezi görüşmeleri ile SMS, e-posta ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla ve/veya yapılan görüşmeler esnasında tarafınızca şahsen verilmesi suretiyle ve (v) ilgili finansal partnerlerimiz tarafından sağlanması suretiyle Şirketimiz tarafından fiziki ve/veya elektronik ortamda elde edilmektedir.

Hızlı Kredi Başvuru Formu üzerine işlediğiniz TC Kimlik Numaranız, Ford Otosan sistemlerinde kayıt altına alınmamaktadır, TC Kimlik Numara bilgisi doğrudan ilgili finansal partnerlerimize gönderilmektedir.

Şirketimiz tarafından yukarıda bahsedilen amaçlarla ve yöntemlerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir:

 • Hızlı Kredi süreçleri kapsamında iş ortaklarımız ile ilişkilerin yürütülmesi, talep ve şikayetlerinizin yönetimi ile bayiler ve yetkili servislerle ticari ilişkilerin yürütülmesi kapsamında elde edilen ve yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, “sözleşmenin kurulması ve ifası”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” ve “meşru menfaatimizin varlığı” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

 

 • Ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesine ilişkin faaliyetler kapsamında elde edilen ve yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, “meşru menfaatimizin varlığı” hukuki sebebine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

 

 • Yukarıda belirtilen faaliyetlere yönelik saklama faaliyetlerinin yürütülmesi ve teknik altyapı hizmeti alınması amaçlarıyla işlenen tüm kişisel verileriniz bu alanlarda faaliyet gösteren ve yurtdışında bulunan bulut tabanlı Microsoft Ireland Operations Limited’e açık rızanızı vermeniz durumunda, “açık rızanızın varlığı” hukuki sebebine dayanılarak aktarılmakta ve Microsoft Ireland Operations Limited bünyesinde saklanmaktadır.

.
 

 • Ford Otosan’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, risk analiz çalışmaları ile iç denetimlerin yürütülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel verileriniz “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” ve “meşru menfaatimizin varlığı”” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

 

 • Yukarıda belirtilen faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel verileriniz “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

 

 1.  Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri;   

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.fordotosan.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVK Başvuru Formu aracılığıyla Ford Otosan'a bildirebilirsiniz.

Ford Otosan, talebin niteliğine göre kişisel veri sahiplerinin taleplerini en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Ford Otosan tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret ilgili mevzuat uyarınca alınabilecektir.