FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
FKASKO SÜRECİ AYDINLATMA METNİ
(“Aydınlatma Metni”)

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi (“Ford Otosan” veya “Şirket”) kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte olup; işbu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğini ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.
 
Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, FKasko süreçleri kapsamında kişisel verilerinizin veri sorumlusu Ford Otosan tarafından hangi amaçlarla işlendiği ve aktarıldığına ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.
 

a) Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlemektedir?
Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerine dayalı olarak elde edilen kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, araç şasi numarası, sigorta poliçesi başlangıç ve bitiş tarihleri, poliçe partaj bilgisi, poliçe numarası, iptal edilen poliçelerin iptal bilgisi, poliçe başlangıç ve bitiş tarihleri ve poliçenin yapıldığı acente aracınıza ilişkin bilgileriniz dahil müşteri işlem bilgileriniz (“kişisel verileriniz”), FKasko’lu aracın kaza durumunda onarım için yetkili servise girdiğinde sigorta firmasına uygulanacak anlaşmalı indirimin sistem tarafından verilebilmesi, FKasko satış performansının ölçülebilmesi ve takip edilebilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi, satış sonrası destek hizmetleri, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme ilkelerine uygun olarak işlenecektir. 
 
Kişisel verilerinizin ayrıca Ford Otosan tarafından pazarlama amaçlı işlenmesine ve tarafınızla iletişime geçilmesine açık rızanızı verdiğiniz hallerde, ürün ve/veya hizmetlerin tanıtım ve/veya pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, FKasko’su olan müşterilerin ayırt edilmesi, bu kitlenin FKasko satışlarının arttırılması, FKasko’lu müşterilerimizi kendilerine özel fırsatlardan yararlandırılabilmesine yönelik promosyon kampanyaları düzenlenmesi ve iletişim yapılması ve FKasko bitiş tarihi yaklaşan müşteriye FKasko satış amaçlı iletişim yapılması amaçlarıyla işlenebilecektir.
 
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/Ford-Otosan-KVK-Islenmesi-Politikasi.pdf internet adresinde kamuoyu ile paylaşılmış olan Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 
 

b) Şirketimiz kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktarabilecektir?  
Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz; yukarıda yer alan Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; Ford Otosan’ın yetkili bayilerine işbu Aydınlatma Metni ve ilgili mevzuat kapsamında işlenmek üzere aktarılabilecektir. 
 
Söz konusu kişisel verileriniz hukuki taleplere karşı savunma hakkımızın kullanılması ve hukuki işlerin takibi için gerektiğinde hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına aktarabilecektir.
 

c) Şirketimiz hangi kişisel verilerinizi, hangi yöntemlerle elde etmektedir?
Kimlik bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz sizinle olan sözleşmesel ilişkimiz çerçevesinde sözlü ve/veya yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya sizin tarafınızdan şahsen sunulması suretiyle ve tercih edilen iletişim vasıtaları aracılığıyla da elde edilebilmektedir. Şirketimiz, araç şasi numaranızla eşleştirilmiş FKasko poliçenizin başlangıç ve bitiş tarihlerini, poliçe üretiminin yapıldığı sigorta firmasına ait oto bayi partaj bilgisi ve poliçe numarası, iptal edilen poliçelerin iptal bilgisi, poliçe başlangıç ve bitiş tarihleri ve poliçenin yapıldığı acente aracınıza ilişkin müşteri bilgilerini ise ilgili sigorta firması aracılığıyla elde etmektedir.
 

d) Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeplerle elde etmektedir?
Yukarıdaki yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz, “bir sözleşmenin kurulması veya ifası” ve “bir hakkın kullanılması, tesisi veya korunması”, hukuki sebeplerine dayalı olarak işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar doğrultusunda elde edilerek işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
Hukuki işlerin takibi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenen kişisel verileriniz “bir hakkın kullanılması, tesisi veya korunması”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi işleme şartlarına dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.   
 
Ürün ve/veya hizmetlerin tanıtım ve/veya pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ile bu konuda tarafınızda iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlenen kişisel verileriniz “açık rızanızın varlığı” hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Pazarlama faaliyetlerine ilişkin aydınlatma metni, açık rızanızın alındığı form alanlarında ve/veya internet sitemizde ayrıca dikkatinize sunulmuştur.  
 

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kanun’un 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri;   

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.fordotosan.com.tr/tr/iletisim/kisisel-veri-basvuru-formu internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVK Başvuru Formu aracılığıyla Ford Otosan’a bildirebilirsiniz. 

Önemli Bilgi

 • Web sitesinde kullanılan görseller ile ülkede satılan araçlar ve araçların donanım özellikleri farklılıklar gösterebilir.

 • Satılan araçlardaki mevcut donanım hakkında en güncel bilgi Ford bayilerinden alınabilir.

 • Web sitesi kullanım şartları ile ilgili detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

Tarayıcınız desteklenmiyor

Farklı bir tarayıcı indirmek için aşağıdaki görsellerden birine tıklayınız.